Regulamin

Regulamin

 1. Sklep Esmaland.com jest prowadzony przez firmę: 

Dadaiko Marcin Sybura

ul. Książkowa 9d/1001

03-134 Warszawa

NIP: 1251107279, REGON: 141425049,

nr wpisu do ewidencji: 469535 z dn. 16 maja 2008r.  zarejestrowanego w W-wie, Urząd Gminy W-wa Białołęka

KONTO BANKOWE: 98116022020000000111341945

Nr wpisu GIODO 004856/2012

Adres biura / punktu odbioru zamówień / sklep stacjonarnego:

Esmaland.com

ul. Myśliborska 104a

03-185 Warszawa

Telefon kontaktowy do sklepu (czynny w dni robocze w godz. 10-16): 607-088-591

Mail kontaktowy: dadaiko@esmaland.com - czynny całodobowo (odpowiadam na maile w dni robocze)


dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Adres korespondencyjny, pod który należy składać reklamacje:

Dadaiko Marcin Sybura

ul. Książkowa 9d/1001

03-134 Warszawa

3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem "Potwierdzam zamówienie" przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie (najpóźniej w następnym dniu roboczym), a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

6. Rodzaje i terminy dostaw oraz formy płatności są dostępne w zakładce http://esmaland.com/_cms/view/4/czas-i-koszty-dostawy.html

Koszty dostawy naliczane są indywidualnie do każdego zamówienia i są widoczne w koszyku po dodaniu produktu/ów już od pierwszego kroku składania zamówienia.

7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta sposobem dostawy na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Zakupiony towar można też odebrać osobiście w biurze / sklepie / punkcie odbioru zamówień Sprzedającego: ul. Myśliborska 104a, 03-185 Warszawa w dni robocze w godz. 10.00-14.00 lub innych deklarowanych przez Sprzedajacego. Płatność przy odbiorze możliwa jest tylko gotówką.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz korespondencyjny Sprzedającego. Sprzedający odpowie na nie najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż w terminie 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce http://esmaland.com/_cms/view/6/reklamacje-i-zwroty.html

9. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na adres Sprzedającego.

10. Zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach Konsumenta jeśli wybrany przez Kupującego sposób dostarczenia był droższy od najtańszego oferowanego zwykłego sposobu dostarczenia, Kupujący otrzyma zwrot wartości towaru oraz wartość kosztu dostarczenia równą kosztowi najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez nas w dniu zawarcia umowy w przedmiotowej ofercie. Bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) ponosi Kupujący.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach Konsumenta lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Koszty odesłania produktu ponosi klient sklepu. Kupujący może (ale nie musi) skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy udostępnionego w zakładce http://esmaland.com/_cms/view/6/reklamacje-i-zwroty.html

13. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

14. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, Sprzedający zwróci wszystkie należności.

15. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.esmaland.com są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

16. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

17. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

18. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

19. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację.

20. Sprzedający przestrzega zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

21. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

22. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem błędu, a nie celowym działaniem

23. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

24. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce http://esmaland.com/_cms/view/-7/regulamin.html W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

25. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego www.esmaland.com w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.esmaland.com, należy je wszystkie wyłączyć.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

27. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zastosowane pojęcia:

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.